Mgr. Ing. Katarína Knížová

0907 716 887

katarinaknizova@gmail.com

Mýtna 15/A

Bratislava

Akutálne nových klientov neprijímam.

Čo ponúkam

Pracujem s mladými ľudmi od 18 rokov a s dospelými.

Poradenstvo

Na rozdiel od psychoterapie, nie je cieľom poradenstva zmena osobnosti klienta alebo jeho vyliečenie, poradenstvo sa zameriava na aktuálne problémy a spolu s klientom hľadanie možnosti ich vyriešenia.

Psychologické poradenstvo sa môže týkať poradenstva v medziľudských vzťahoch, rodiny, partnerských vzťahoch ale aj oblastí profesného rastu.

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika predstavuje súhrn psychodiagnostických vyšetrovacích metód zameraných na čo najobjektívnejšie zistenie aktuálneho stavu psychických funkcií, schopností a intelektu. Taktiež aj na popísanie osobnosti prípadne aktuálnej dynamiky vyšetrovaného. Okrem spomínaných testových a štandardizovaných metód zahŕňa psychodiagnostika aj štruktúrovaný rozhovor a pozorovanie. Výsledkom psychodiagnostického vyšetrenia môže byť samozrejme aj popis a poznanie klienta , jeho silných stránok, slabín, prípadne problémových oblastí a môže byť východiskom pre ďalší rozvoj a prácu s klientom.

V rámci psychodiagnostiky ponúkam:

  • kompletnú psychodiagnostiku osobnosti
  • parciálnu psychodiagnostiku (osobnosť, intelekt, pamäť, schopnosti, pozornosť a pod.)
  • diferenciálnu diagnostiku psychických ťažkostí
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva

Krízová intervencia je špecializovaná psychologická pomoc osobám,ktoré sa dostali do krízy vplyvom pôsobenia neprimeranej záťaže, ktorú organizmus nedokáže bežnými obrannými mechanizmami jeho osobnosti spracovať. Intervencia je preto odlišná od klasickej psychoterapie. Je zameraná na zvládnutie akútneho stavu, dosiahnutie úľavy a minimalizáciu ohrozenia zdravotného stavu postihnutého. V niektorých prípadoch je nutná spolupráca viacerých odborníkov a vzhľadom na okolnosti môže trvať od 1 do zhruba 6 až 8 stretnutí.

Nácvik autogénneho tréningu ako relaxačnej metódy.

Autogénny tréning je metóda, ktorá umožňuje zmierniť až odstrániť stavy psychického a fyzického napätia a stresu v organizme harmonizáciou autonómneho nervového systému prostredníctvom svalového uvoľnenia spojeného s vnútorným uvoľnením. Jeho nácvik prebieha tak, že pacient sa učí postupne uvoľnovať celé svoje telo tak, že následuje sugestívne popisy uvoľnenia jednotlivých častí tela a zosúlaďuje ho s dýchaním. Opakovaním nácvikov sa takto sám naučí relaxácii a môže ju kedykoľvek v prípade potreby použiť.

Psychoterapia

Psychoterapiou voláme súhrn takých liečebných postupov a aktivít, ktoré sú zamerané a pôsobia na úľavu a liečenie ochorení a porúch psychiky a stavov duševného utrpenia. Je taktiež účinná ako pomoc pri zvládaní psychicky náročných životných situácií alebo kríz. Je vhodná taktiež pre každého, kto sa pre ňu rozhodne s motiváciou k lepšiemu sebapoznaniu, vnútornému rastu alebo získaniu náhľadu na svoj život, jeho smerovanie a situácie v ňom. Takto sa môže stať vnímavejším na porozumenie medziľudským vzťahom, ale aj odolnejším voči stresu.

Psychoterapia je založená na komunikácii medzi psychoterapeutom a klientom, ktorá prebieha špecifickou formou počúvania a reagovania. V jej priebehu psychoterapeut podnecuje emocionálne prežívanie, následne ho spolu s klientom spracováva tak, aby dochádzalo k úľave. Nosnú úlohu hrá kvalitný psychoterapeutický vzťah, ktorý je založený na dôvere, ktorá sa vytvára od začiatku. Klient postupne získava náhľad na súvislosti v jeho živote a emocionálnych stavoch, čo priaznivo ovplyvňuje jeho psychický stav a tým aj celkové prežívanie. Cieľom psychoterapie je teda zlepšenie emocionálneho prežívania spracovaním vnútorných nevedomých konfliktov, úľava od zaťažujúcih momentov a skvalitnenie života klienta.

Psychoterapia prebieha v pravidelných stretnutiach. V psychodynamickom rámci je potrebná pre dosiahnutie dobrého liečebného efektu frekvencia stretnutí jedenkrát týždenne (sedenie trvá 45 až 50minút). Úvodné stretnutie je zamerané na získanie informácií o klientovi, jeho aktuálnej situácii, ako aj probléme, s ktorým prichádza. Následne sa stanovujú spoločné ciele psychoterapie, odhaduje sa približné trvanie terapie, ako aj možnosť konštruktívnej spolupráce.

V ďalšej fáze psychoterapie dochádza k postupnému spracovávaniu a prepracovávaniu problematiky, s ktorou klient prichádza a k odbremeneniu a uvoľneniu od vedomého aj nevedomého napätia. V týchto fázach môže dochádzať k zhoršeniu subjektívneho prežívania klienta, čo súvisí hlavne s tým, že sa otvárajú a spracovávajú témy alebo zážitky, ktoré boli obrannými mechanizmami doteraz držané v čo najznesiteľnejšom stave. Záverečná fáza psychoterapeutického procesu je zameraná na prípravu a ukončovanie terapie.

Ako som už na inom mieste spomínala, názorovo najbližšia mi bola z existujúcich psychoterapeutických smerov dynamicky orientovaná psychoterapia.Vychádza a je historicky spojená s psychoanalýzou, ktorá vychádza z predpokladu, že súčasné klientove správanie a prežívanie je ovplyvňované jeho nevedomými duševnými procesmi, ako aj osobnou históriou.

Katatýmne-imaginatívna psychoterpia (KIP) pracuje s imagináciami vo forme denných snov. Ide o hlbinne psychologicky orientovanú psychoterapeutickú metódu. Denné sny sú vyvolávané klientovi v relaxovanom stave ponúknutím relatívne vágneho motívu a následne sú dialogicky sprevádzané terapeutom. Imaginujúci tento denný sen popisuje, pričom hovorí aj o sprievodných emóciách, terapeut klienta sprevádza a v prípade potreby intervenuje. Po ukončení imaginácie nasleduje fáza porozhovoru, ktorá je zameraná na prebehnutú imagináciu. Následne je pacient/klient požiadaný o kresbu hocijakého momentu, či scény z jeho imaginácie. Táto nesie v sebe ďalší materiál, s ktorým sa neskôr pracuje

Vnútorné obrazy zobrazujú často bezprostredne v symbolickej forme ústredné konflikty, nevedomé motivácie, obranné mechanizmy ako aj psychickú krajinu imaginujúceho. V priebehu imaginácie dochádza postupne k symbolickému spracovávaniu intrapsychickej reality a reorganizovaniu vnútorného sveta prostredníctvom a pod ochranou symbolov. Symboly sú chápané ako zobrazenie vnútorných vzťahov, pričom symboly v sebe nesú v zhustenej podobe vlastnosti vzťahových osôb imaginujúceho. Takto by sme mohli metaforicky prirovnať KIP k chirurgii duše.

Symbol terapia. Kým KIP pracuje s dennými snami a vnútornými symbolmi, symbol terapia (terapia so symbolmi ako takými) je zameraná na prácu s konkrétnymi predmetmi - takýmito predmetmi môžu byť konkrétne predmety, fotografie, figúrky zvierat rôznych veľkostí, tvarov oslovujúce rozmanité témy, ktoré majú v konkrétnych prípadoch pre klienta subjektívny význam a nesú určitý emocionálny náboj. Podľa zadania témy, resp. problematiky si klient vyberá tie, ktoré ho oslovia, rozloží ich v pracovnom priestore tak, ako mu to vyhovuje a následne sa s nimi pracuje. Aj v tomto prípade dochádza pod ochranou symbolov k prepracovaniu tém a dušeného materiálu kreatívnou formou, zároveň sa odkrývajú klietnove zdroje a možnosti v riešení problémov.

© 2016 vsade.sk All Rights Reserved © photography by helenakurus.sk